Solucions de Seguretat

Control dAccessos

Lempresa ha de complir una sèrie de normativa legal entorn a la Seguretat. Per facilitar aquest control disposem de dispositius deGestió i Control dAccessos. De manera que tant local como globalment podem saber en tot moment qui ha entrat a les nostres instal·lacions, númro de persones i ubicació. 

Accéscontrolat a lEmpresa

Visites

Les actuals reglamentacions en Seguretat Laboralimposen poder conèixer en cas de emergència quines persones es troben dins de leinstal·lacions de l’Empresa. Això no seria possible sense un control daccessos, podent a la vegada realitzar una explotació avançada de la informació. 

Les visites podran acreditarse mitjançant la presentació de document identificatiu. Un cop validat el registre es determinaran en el sistema els punts de control de accés. Per defecte s’ assignarà a la visita el punt de reunió del treballador visitat. 

Subcontractes

Para laccés de personal subcontractat, s’haurà prèviament realitzat una gestió documental tant per la Companyia i Treballadors per la seva homologació i autorització per a realitzar treballs dins les instal·lacions del Client. La documentació amb data de caducitat serà sol·licitada per el sistema de forma automàtica per la seva actualització

Control d’Accessos

Control

Dins de la filosofia de seguretat d una Compañía, es troba el disposar duna eina quepermeti restringir, denegar o permetre l’accésa leinstal·lacions ben sigui des dun inici de manera perimetral, o posteriorment a zones concretes. 

La persona autoritzada a entrarhaurà de validar la seva entrada i sortida a través dels Terminals i Lectors (Facial, BiometriaProximitatsituats al seu efecte

Integrat

La solució Informàica s’ha d’integrar perfectament amb dispositius de pas, tals com torniquets, barreres, molinets, etc. 

Software perfectament integrat amb els productes de Gestió Horària, però a la vegada  podent-se utilitzar de forma autònoma per a gestionar tots els accessos a àrees restringides. 

Dispositius de Control

~

Torns i Barreres

Es una de las formes s efectives de Control d Access per la gestió del tràfic de persones o de vehicles. El sistema integra a la perfecció en torns, torniquets, portes i barreres. 

Portes

Access controlat a la empresa a través de dispositius biomètrics o de proximitat

¿Interessat en el Software Softamachine? 

Call Now Button