Solucions de Gestió del Temps de Treball

u

Ajuda

Ajuda a la presa de decisions. Cada cop son més les empreses que pensen que el factor humà és clau per competir amb èxit. Els responsables de recursos humans no han de basar-se únicament en eines de control de presència per posar en funcionament polítiques horàries i productives, si no apostar per solucions que gestionin

directrius laborals + polítiques productives = Presència/Productivitat

Solució

Una solució informàtica de gestió de Temps de Treball, ha de permetre també als comandaments entremitjos la presa eficaç de decisions de tipus operatiu, mitjançant un portal del supervisor, que no només faciliti informació dels seus equips, al temps que l’alta direcció obté una visió de conjunt per la presa de decisions de tipus organitzatiu, estratègic i financer.

Absentisme

Permet quantificar els retards o absències que es produeixen sobre una planificació horària de forma ràpida i eficaç d’igual manera que gestionar incidències.

Funcionalitats mínimes
Gestió d’Horaris i Calendaris

Permet cert grau d’autonomia de l’empleat el que simplifica els temps de treball del supervisor

Generador d’Informes

Quantifica les dades i mesura els resultats com a primer pas cap a la productivitat.

Gestió d’Incidències

Permet sol·licitar o conèixer incidències en temps real

Enllaç Office

Permet exportar les dades al paquet Office

Integració amb Software de Nòmines

Producte integrable amb altres software de gestió

Recollida de Marcatges d’Entrada i Sortida

Permet un registre d’entrades i sortides amb gestió de possibles incidències

Funcionalitats avançades
Totalment Configurable

Solució que executi de manera automàtica tota la política horària que marqui el conveni.

Gestió d’Automatismes i Notificacions

Permet enviar notificacions a qui correspongui avisant d’una pauta que fugi de la directriu marcada

Gestió del Absentisme

La solució ha de permetre realitzar mesuraments per conèixer les causes principals d’absència. Això permetrà una correcta avaluació per prendre mesures preventives.

Gestió Documental

Aquesta funcionalitat permetrà als usuaris de RR.HH. adjuntar els documents que justifiquin les diferents absències.

Flexibilitat Laboral

Permet informatitzar i automatitzar les politíques RSE/RSC en el propi software de gestió horària. A més és possible la publicació de les variables i el seu temps consumit en el portal eTempo

Solució Multi-idioma
Medició de la Productivitat

La solució ha de permetre de manera àgil i en temps real la introducció de temps associats a tasques, línies de producció, projectes o centres de cost, obtenint tan el temps de presencia com el de dedicació.

Eines de Planificació per a la Gestió de Col·lectius amb “Turnicitat

Su título va aquí

Avaluar

Sistema que permet avaluar fàcilment carregues i ocupacions d’un àrea o departament concret i la cobertura horària del mateix. Pas fonamental a la millora de la productivitat i optimització de recursos.

Modular

Producte escalable. Permet, des de un simple anàlisi de la planificació horària, per centres, ubicacions o nivells totalment gràfic, fins l’anàlisi d’aquesta planificació per cada responsable d’ àrea i la reprogramació d’horaris o torns de treball de forma totalment descentralitzada.

¿Interessat en Software Softmachine?

Call Now Button