eTempo Analytics

U
Analitzar
Com a ajuda a l’anàlisi, eTempo Analytics permet definir gràfiques complementàries a les principals del QUADRE DE COMANDAMENTS, per a una consulta més detallada de la informació, i poder així entendre resultats i corregir tendències.
Comunicar
Aquesta és la part crítica, ja que amb ella aconseguirem la implicació i complicitat necessària per a l’obtenció dels objectius definits. eTempo Analytics aprofita tota la potència de publicació i configuració de eTempo, permetent que l’anàlisi gràfica es pugui escalar des de la Direcció General fins a l’últim empleat, però amb els filtres i la informació necessaris en cada cas.
U

Definir

RRHH, recolzat en Advanced TEMPO.NET, consensuarà amb la Direcció, quins indicadors han de millorar-se, i quins llindars han d’assolir-se, a nivell centre, departament, col·laborador, etc. S’elaboraran aquells gràfics amb els valors i formats que es requereixin. Per a aquesta part, s’utilitza l’explotació gràfica de eTempo Analytics.
Actualitzar
Tota l’organització accedirà diàriament les desviacions actualitzades de forma automàtica, sobre els seus objectius, consultant el QUADRE DE COMANDAMENTS que RRHH li hagi publicat a aquest efecte
Call Now Button